Recent Posts

Các môn học ngành kế toán bằng Tiếng Anh

mon hoc tieng anh nganh ke toan

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary …

Xem chi tiết...

Các môn học ngành tài chính ngân hàng bằng Tiếng Anh

cac mon hoc tai chinh ngan hang bang tieng anh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Kinh tế vi mô Microeconomics 18 Pháp luật kinh tế Economic Laws 19 Nguyên lý thống kê Statistics Theory 20 Nguyên lý kế toán Accounting Theory 21 Tài chính tiền tệ Monetary …

Xem chi tiết...

Các môn học ngành Quản Trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh

mon hoc quan tri kinh doanh bang tieng anh

I. Kiến thức giáo dục đại cương Basic Subject Knowledge I.1 Lý luận Mác-Lênin và tưởng Hồ chí Minh Marxism and Leninism sciences and Ho Chi Minh’ s ideology 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Fundamental Principles of Marxism and Leninist Phylosophy 2 Đường lối cách …

Xem chi tiết...