Recent Posts

Môn học ngành chăn nuôi bằng Tiếng Anh

ten mon hoc bang tieng anh nganh chan nuoi

Tên ngành: CHĂN NUÔI (ANIMAL HUSBANDRY) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal …

Xem chi tiết...

Môn học ngành thú ý bằng tiếng Anh

ten mon hoc nganh thu y bang tieng anh

Tên ngành:THÚ Y (VETERINARY MEDICINE) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal Physiobiology …

Xem chi tiết...

Các môn học ngành Lâm Nghiệp bằng Tiếng Anh

mon hoc nganh lam nghiep bang tieng anh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Thống kê toán học lâm nghiệp Statistic for Forestry researching 18 Sinh lý thực vật Plant Physiology 19 Đo đạc Land Measuremet 20 Thực vật rừng Forest Plant 21 Khoa học đất …

Xem chi tiết...