Tag Archives: dich thuat bang diem

Môn học ngành thú ý bằng tiếng Anh

ten mon hoc nganh thu y bang tieng anh

Tên ngành:THÚ Y (VETERINARY MEDICINE) II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Professional Knowledge II.1 Kiến thức cơ sở ngành Basic Knowledge 17 Động vật học Zoology 18 Giải phẫu động vật Anatomy of Domestic Animals 19 Hoá sinh động vật Animal Biochemistry 20 Sinh lý động vật Animal Physiobiology …

Xem chi tiết...