Warning: touch(): Unable to create file /home/congtydichthuat.com/public_html/wp-content/cache/wp-rocket/congtydichthuat.com/tag/chuc-vu-trong-cong-ty/.mobile-active because No such file or directory in /home/congtydichthuat.com/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/process.php on line 198
chuc vu trong cong ty | Công ty dịch thuật, dịch công chứng
Home / Tag Archives: chuc vu trong cong ty

Tag Archives: chuc vu trong cong ty

Chức danh trong công ty bằng Tiếng Anh

chuc vu trong cong ty bang tieng anh

Từ vựng Tiếng Anh các chức danh trong công ty: 1. Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốc 2. Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc 3. Chief Executive Officer (CEO): giám đốc điều hành 4. Chief Information Officer (CIO): giám đốc thông tin 5. Chief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt động 6. …

Xem chi tiết...