cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
Số TT    TIẾNG VIỆT    TIẾNG ANH
1    BAN GIÁM ĐỐC    BOARD OF DIRECTOR
2    PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ    HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
3    PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP    GENERAL PLANNING DEPARTMENT
4    PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG    QUALITY MANAGEMENT DEPARTMENT
5    PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN    DEPARTMENT OF HEALTH ACTIVITIES DIRECTION
6    PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG    NURSING DEPARTMENT
7    PHÒNG QUẢN TRỊ    ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
8    PHÒNG TÀI VỤ    FINANCE DEPARTMENT

9   
PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ    DEPARTMENT OF MEDICAL EQUIPMENT & MATERIAL
10    KHOA KHÁM BỆNH    OUTPATIENT DEPARTMENT
11    KHOA SỨC KHỎE TRẺ EM    DEPARTMENT OF CHILD HEALTHCARE
12    KHOA TÂM LÝ    PSYCHOLOGY DEPARTMENT
13    PHÒNG MỔ TRONG NGÀY    DAY SURGERY UNIT
14    KHOA CẤP CỨU    EMERGENCY DEPARTMENT

15   
KHOA HỒI SỨC CHỐNG ĐỘC    PEDIATRIC INTENSIVE CARE AND TOXIC MANAGEMENT DEPARTMENT
16    KHOA HỒI SỨC SƠ SINH    NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
17    KHOA NỘI 1    PEDIATRIC DEPARTMENT 1
18    KHOA NỘI 2    PEDIATRIC DEPARTMENT 2
19    KHOA NỘI 3    PEDIATRIC DEPARTMENT 3
20    KHOA THẬN - NỘI TIẾT    NEPHROLOGY – ENDOCRINOLOGY DEPARTMENT
21    KHOA THẦN KINH    NEUROLOGY DEPARTMENT
22    KHOA HÔ HẤP 1    RESPIRATORY DEPARTMENT 1
 
Số TT    TIẾNG VIỆT    TIẾNG ANH
23    KHOA HÔ HẤP 2    RESPIRATORY DEPARTMENT 2
24    KHOA NỘI TỔNG HỢP    GENERAL PEDIATRIC DEPARTMENT
25    KHOA TIÊU HÓA    GASTROENTEROLOGY DEPARTMENT
26    KHOA SƠ SINH    NEONATAL DEPARTMENT
27    KHOA NHIỄM    INFECTIOUS DISEASE DEPARTMENT
28    KHOA TIM MẠCH    CARDIOLOGY DEPARTMENT
29    KHOA NGOẠI TỔNG HỢP    GENERAL SURGERY DEPARTMENT
30    KHOA NGOẠI THẦN KINH    NEUROSURGERY DEPARTMENT
31    KHOA NIỆU    UROLOGY DEPARTMENT
32    KHOA BỎNG CHỈNH TRỰC    ORTHOPEDIC & BURN DEPARTMENT

33    KHOA TAI MŨI HỌNG – MẮT – RĂNG HÀM MẶT   
ENT – EYE – ODONTOLOGY DEPARTMENT
34    KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ    ANESTHESIA DEPARTMENT
35    KHOA UNG BƯỚU HUYẾT HỌC    ONCOLGY & HEMATOLOGY DEPARTMENT
36    KHOA XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC    HEMATOLOGY LABORATORY DEPARTMENT
37    KHOA HÓA SINH    BIOCHEMISTRY DEPARTMENT
38    KHOA VI SINH    MICROBIOLOGY DEPARTMENT
39    KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH    DIAGNOSTIC IMAGING DEPARTMENT
40    KHOA GIẢI PHẪU BỆNH    PATHOLOGY DEPARTMENT
41    KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN    INFECTION CONTROL DEPARTMENT
42    KHOA DƯỢC    PHARMACY DEPARTMENT
43    KHOA DINH DƯỠNG    NUTRITION DEPARTMENT
44    Y TẾ CƠ QUAN    STAFF HEALTHCARE UNIT
45    CƠ XƯỞNG    FACTORY UNIT
46    CÔNG XA    TRANSPORT UNIT
47    BẢO VỆ    SECURITY UNIT
48    MAY GIẶT    LAUNDRY UNIT
49    PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CAO    PEDIATRIC CONSULTATION CENTER
50    THƯ VIỆN    LIBRARY
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...