• Đăng ký
cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.

Các giấy tờ tàu bằng Tiếng Anh

0 k thích
1. Đăng ký tàu: Registry of Certificate
2. Định biên an toàn tối thiểu: Minimum Safe Manning Certificate
3. Giấy phép đài tàu: Ship Station license
4. Bản sao đăng ký tàu: Transcript Certificate
5. Xóa đăng ký tàu: Deletion Certificate
6. Bản ghi lý lịch liên tục: Continuous Synopsis Record
7. Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu: Bunker Liability Certificate)8. Trách nhiệm dân sự chủ tàu: Civil Liability Certificate
9. Miễn giảm theo Công ước SOLAS: SOLAS Exemption
10. Miễn giảm mạn khô:Load Line Exemption
11. Cho phép tạm thời: Temporary Permit
12. Bản Công bố phù hợp lao động hàng hải phần 1: DMLC 1
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi nguyendinhphuc

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...