cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
0 k thích
1. Đăng ký tàu: Registry of Certificate
2. Định biên an toàn tối thiểu: Minimum Safe Manning Certificate
3. Giấy phép đài tàu: Ship Station license
4. Bản sao đăng ký tàu: Transcript Certificate
5. Xóa đăng ký tàu: Deletion Certificate
6. Bản ghi lý lịch liên tục: Continuous Synopsis Record
7. Trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu: Bunker Liability Certificate)8. Trách nhiệm dân sự chủ tàu: Civil Liability Certificate
9. Miễn giảm theo Công ước SOLAS: SOLAS Exemption
10. Miễn giảm mạn khô:Load Line Exemption
11. Cho phép tạm thời: Temporary Permit
12. Bản Công bố phù hợp lao động hàng hải phần 1: DMLC 1
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...