cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 thích
B.A., BA, A.B. hoặc AB (The Bachelor of Art):  Cử nhân khoa học xã hội.

Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (The Bachelor of Science)    Cử nhân khoa học tự nhiên.
BBA (The Bachelor of Business Administration)           Cử nhân quản trị kinh doanh.
BCA (The Bachelor of Commerce and Administration)    Cử nhân thương mại và quản trị.
B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty. (The Bachelor of Accountancy)    Cử nhân kế toán.
LLB, LL.B (The Bachelor of Laws)    Cử nhân luật.
BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management)    Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.
M.A (The Master of Art)    Thạc sĩ khoa học xã hội.
M.S., MSc hoặc M.Si: (The Master of Science)    Thạc sĩ khoa học tự nhiên.
MBA (The Master of business Administration)    Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy)    Thạc sĩ kế toán.
M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management)    Thạc sĩ quản trị dự án.
M.Econ (The Master of Economics)    Thạc sĩ kinh tế học.
M. Fin. (The Master of Finance)    Thạc sĩ tài chính học.
Ph.D (Doctor of Philosophy)    Tiến sĩ (các ngành nói chung).
D.M Doctor of Medicine    Tiến sĩ y khoa.
D.Sc. (Doctor of Science)    Tiến sĩ các ngành khoa học.
DBA hoặc D.B.A (Doctor of Business Administration)    Tiến sĩ quản trị kinh doanh.
Post-Doctoral fellow    Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ.
đã hỏi trong Từ vựng dịch thuật bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...