cong ty dich thuat
Chào mừng đến với Hỏi đáp - Công ty Dịch thuật, dịch công chứng, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
+1 thích

Report on financial capability of investor

[Name of the Investor – For corporate investor]

Certificate of incorporation No.: [………….] issued on [………….] by [………….]

Address: [………….]

Representative:  [………….]

Title: [………….]

And [if applicable]

[Name of the Investor – For individual investor]

Date of birth: [………….]

Nationality: [………….]

Address: [………….]

Passport No: [………….] issued on [………….] by [………….]

the investor[s] of the project of establishing [Name of the new company to be established], would like to report on our financial capacity for implementation of the project as follows:

1. Contribution of Charter Capital

Total charter capital of VND [………….] will be contributed in form of [cash]. This charter capital will be contributed within [………….] from the issuance date of the investment certificate. At present, the capital for contribution of the charter capital is already available.

2. Capital for the implementation of the project

The investment capital of VND [………….], will be utilized from the charter capital and loan.

Therefore, we hereby confirm that we are capable of contributing and mobilizing enough capital for implementation of the project.

Danang, [date]

Investor

đã hỏi trong Biểu mẫu văn bản bởi

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.

...